STATUT

  Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji
  przy Zespole Szkół Zawodowych
  i Ogólnokształcących w Kartuzach

   

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne.

   § 1

  Stowarzyszenie nosi nazwę, Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Kartuzach  i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

   § 2

  Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,  ul. Wzgórze Wolności 3.

   § 3

  1.      Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.   Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

   § 4

  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zawiązane na czas nieokreślony  i działa w oparciu o :

  1)      Ustawę z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z poźn. zm.).

  2)      niniejszy statut

   § 5

  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

    § 6

  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

   § 7

  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

   

   

  Rozdział II

  Cel i środki działania.

   § 8

  Celem Stowarzyszenia jest: 

  1. Wspieranie działalności edukacyjno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoły oraz jej promocja.

  2. Niesienie pomocy młodzieży i dorosłym w rozwijaniu przedsiębiorczości w zakresie działań: ekonomicznych, oświatowych, kulturotwórczych, proekologicznych.

  3. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowanie dla polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

  4. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów.

   § 9

  Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

  1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych .

  2. Wspieranie inicjatyw w zakresie promowania języka kaszubskiego wśród młodzieży
   i dorosłych.

  3. Inicjowanie i wspieranie nauki języków obcych wśród młodzieży i dorosłych.

  4. Rozwijanie aktywności społecznej i wrażliwości patriotycznej.

  5. Organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

  6. Wspieranie finansowe najuboższych uczniów, fundowanie stypendiów socjalnych, udzielanie różnych form pomocy.

  7. Fundowanie stypendiów naukowych i wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.

  8. Profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych.

  9. Oddziaływanie w zakresie wychowania, podnoszenia poziomu kultury i obyczajowości życia codziennego.

  10. Upowszechnianie zachowań prospołecznych i obywatelskich związanych
   z demokratyzacją życia oraz samorządnością.

  11. Współdziałanie z grupą emerytów i rencistów oraz korzystanie z  potencjału ich doświadczeń.

  12. Upowszechnianie i kultywowanie tradycji Szkoły oraz stwarzanie warunków dla integracji i utrzymywania więzi koleżeńskich absolwentów.

  13. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych.

  14. Organizowanie i prowadzenie form pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i rozrywkowej w środowisku lokalnym.

  15. Przygotowywanie publikacji, periodyków, broszur i ich wydawanie.

  16. Organizacyjne i finansowe wsparcie działalności szkoły.

  17. Prowadzenie wszechstronnych działań promocyjnych Szkoły w zakresie jej osiągnięć naukowo-dydaktycznych.

  18. Udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.

  19. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń multimedialnych.

  20. Organizowanie konkursów, wystaw szkolnych, szkoleń, sympozjów i spotkań promocyjnych.

  21. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z wyższymi uczelniami, władzami samorządowymi i państwowymi, z instytucjami pomocy społecznej, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego.

  22. Organizowanie praktyk zagranicznych dla młodzieży.

  23. Organizowanie warsztatów i wszelkiej dostępnej pomocy bezrobotnym.

  24. Zorganizowanie i prowadzenie punktu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

  25. Promowanie działań osób zasłużonych dla szkoły i stowarzyszenia.

  26. Prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego.

  27. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

  28. Rozwój przedsiębiorczości na Kaszubach.

   

   Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

  § 10

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

  2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  a)   członków zwyczajnych,

  b)      członków wspierających,

  c)      członków honorowych.

   § 11

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoby te pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia
   i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

  2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczaj­nych następuje na podstawie Uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu.

   § 12

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.

      2.   Postanowienia § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  3.  Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem  upełnomocnionych przedstawicieli.

  4.  Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd osobom wyjątkowo zasłużonym dla Szkoły.

   § 13

  1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

  a)    brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

  b)   czynnego i biernego prawa wyborczego,

  c)   korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia,

  d)   korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

  1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

   § 14

      1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenie są zobowiązani do:

  a)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia,

  b)  opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,

  c)   realizowania celów Stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,

  d)    propagowania działalności Stowarzyszenia.

  2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

  § 15

  1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:

  a)     dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,

  b)     skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,

  c)      śmierć członka,

  d)     rozwiązanie jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.

   2. Skreślenie z listy członków może nastąpić z następujących powodów:

  a)    z powodu nie przestrzegania statutu i postanowień uchwał władz Stowarzyszenia,

  b)   z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

  c)    nieopłacenia mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku,

   

   

   

   

   

  Rozdział IV

  Władza stowarzyszenia.

   § 16

  1. Władzami Stowarzyszenia są:

  a)      Walne Zebranie,

  b)      Zarząd,

  c)      Komisja Rewizyjna,

  1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.

   § 17

  1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

   § 18

  1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.

  2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

   

  § 19

  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co  najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomie­niu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

   

  § 20

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

  a)  podstawie Uchwały Zarządu,

  b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

  c)      na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.

  1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.

  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.

  § 21

  Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

  a)      wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

  b)      uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,

  c)      rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

  d)     podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,

  e)     podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  f)       decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,

  g)      ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

  h)      uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,

  i)        podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.

  § 22

  1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i jednego członka.

  2.  Walne Zebranie wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym.

  3.  Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie  przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

   § 23

  Do zakresu działania Zarządu należy:

  a)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

  b)      ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań
  z ich wykonania,

  c)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

  d)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  e)     zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

  f)        zwoływanie Walnych Zebrań,

  g)      składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu

  h)      powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działania,

  i)        przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

   § 24

  1.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

  2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

  § 25

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.

  2. Postanowienia § 24 ust. 2  stosuje się odpowiednio.

    § 26

  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

   § 27

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  a)     kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej poprzez kontrolę dokumentacji oraz zebranie bezpośrednich wyjaśnień od członków Zarządu.

  b)      kontrola opłacania składek członkowskich,

  c)     składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,

  d)      przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.

   

   

  Rozdział V

  Majątek stowarzyszenia.

  § 28

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:

  a)     wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

  b)     wpływy z działalności statutowej,

  c)     zapisy i darowizny, spadki, ze sponsoringu,

  d)   subwencje, udziały , lokaty i dotacje

  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  5. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i upoważniona przez zarząd osoba . 

   

   

  Rozdział VI

  Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia.

   § 29

   Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

   § 30

  1. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

  2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach

   

   

   

  Rozdział VII

  Postanowienia końcowe.

  § 31

  1. Statut Stowarzyszenia został uchwalony przez założycieli w dniu 27 kwietnia 2009 roku

  2. Statut obowiązuje od dnia wpisu do Rejestru Sądowego.

  © Stowarzyszenie dla rozwoju edukacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2019

  Menu

  Free Joomla! templates by Engine Templates